PK Chalets

 

               

+31 (0) 113 58 16 61
info@pkchalets.nl

Verkoopvoorwaarden

        Algemene voorwaarden van: PK Chalets

 

                                    Gevestigd te Goes

                                   Inschrijfnummer K.V.K. Zuidwest-Nederland 59183233

 

Artikel 1. Definities

 

1.1  PK Chalets: PK Chalets is een in Goes gevestigde onderneming die zich toelegt op het bouwen van en het handelen in (sta)caravans. PK Chalets is gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.

1.2  Afnemer: afnemer is de contractuele wederpartij van PK Chalets die zaken en/of diensten van welke aard ook van PK Chalets betrekt, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.3  Caravan: een aanhangwagen als bedoeld in de Wegenverkeerswet, voorzien van vaste of uitvouwbare/uitklapbare boven-/opbouw uitdrukkelijk bedoeld voor niet-permanente bewoning in recreatieve zin, alsmede stacaravans eveneens uitdrukkelijk bedoeld voor niet-permanente bewoning in recreatieve zin.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij PK Chalets zaken en/of diensten van welke aard ook aan afnemer, in de zin van art. 1.2. levert. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien PK Chalets deze schriftelijk heeft aanvaard of bedongen en dan nog alleen voor het specifieke geval waarvoor die afwijkende voorwaarden en bedingen zijn gemaakt; voor het overige blijven de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk niet aanvaard.

2.3.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PK Chalets en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige resp. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige resp. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 

3.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

3.2 De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van PK Chalets.

 

Artikel 4. Aflevering

 

4.1 Aflevering vindt plaats op de daarvoor overeengekomen condities. De wijze van vervoer is ter keuze van PK Chalets.

 

 

Vervolg artikel 4. Aflevering

 

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

4.3. Indien aflevering plaatsvindt op een andere locatie dan het bedrijfsterrein van PK Chalets, dan draagt de afnemer de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijkheid al daar te leveren. Met name is afnemer geheel en al verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en de toestand van de locatie en de mogelijkheid tot plaatsing van de caravan.

 

Artikel 5. Termijnen

 

Alle door PK Chalets genoemde en/of overeengekomen (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan PK Chalets bekend waren.

Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde en/of overeengekomen termijn brengt PK Chalets niet in verzuim. Na overschrijding van een door PK Chalets genoemde en/of overeengekomen termijn kan afnemer PK Chalets schriftelijk in gebreke stellen. Indien PK Chalets een maand na ingebrekestelling nog niet heeft geleverd, heeft afnemer het recht de overeenkomst bij aangetekende brief ontbonden te verklaren. Overschrijding van de levertijd verplicht PK Chalets nimmer tot een schadevergoeding.

 

Artikel 6. Prijs

 

6.1 Alle aanbiedingen (offertes en prijsopgaven daaronder begrepen) van PK Chalets zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.2 Alle door PK Chalets gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.3 PK Chalets is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

6.4 Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs  worden doorberekend. Afnemer heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door PK Chalets plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen een week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft PK Chalets recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld  op 1% van de  overeengekomen koopprijs.

6.5 Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 220% wordt of dreigt te worden overschreden dan neemt PK Chalets contact op met de afnemer teneinde de meerkosten te bespreken.  Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beeindigen onder schadeloosstelling van PK Chalets voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

 

 

Artikel 7. Betaling

 

7.1. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.

Vervolg artikel 7. Betaling.

 

7.2. Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet overeenkomstig de betalingscondities voldoet, zal afnemer zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag de wettelijke rente + 2,5%  verschuldigd zijn. Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan PK Chalets de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten, waarvan de hoogte bepaald wordt op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van €500,= (vijfhonderd euro).

7.3 Ongeacht het recht van retentie van PK Chalets, zal het PK Chalets bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 1000,= (duizend euro) bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50% van de koopsom zal bedragen. Afnemer is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor PK Chalets aanvaardbare zekerheid.

7.4. Indien na uitvoering van de aan PK Chalets opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan afnemer het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is PK Chalets gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het bij PK Chalets geldende tarief.

 

Artikel 8 Vervangen materialen

 

Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan afnemer ter beschikking gesteld, indien zulks bij de op dracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van PK Chalets zonder dat afnemer op enigerlei vergoeding  ter zake aanspraak kan maken.

 

Artikel 9. Garantie

 

9.1 PK Chalets garandeert de deugdelijkheid van het door haar geleverde uitsluitend voor wat betreft het door haarzelf verrichte werk.

9.2 De garantie omvat het kosteloos herstellen en/of opnieuw monteren of installeren van het geleverde en/of alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door PK Chalets uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft afnemer recht op een redelijke schadevergoeding.

9.3 De onder 9.2 genoemde garantie wordt gegeven voor de duur van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van feitelijke levering of installatie.

9.4 De garantie van door PK Chalets geleverde zaken die PK Chalets van derden betrekt of van werkzaamheden die PK Chalets aan derden uitbesteedt, strekt zich alleen uit tot de door deze derde gegeven garantie.

9.5 Geen garantie wordt verstrekt voor:

-        opgedragen noodreparaties

-        door de afnemer zelf geleverde materialen en/of de installatie van die materialen

-        het schilderwerk en/of het aflakken van het materiaal

-        het eventueel kromtrekken van deuren

-        door of ten verzoeke van afnemer in het buitenland geplaatste caravans

-        voor het in gebruik nemen van de chalet dient gas/stroom/waterinstallatie door een erkend installateur gekeurd te zijn. PK chalets kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

9.6 Vorderingen uit hoofde van deze garantie vervallen indien gebreken of andere klachten niet binnen acht dagen na constatering schriftelijk ter kennis van PK Chalets zijn gebracht en indien niet binnen een jaar na deze melding een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

9.7 De garantieverplichting vervalt eveneens indien:

-        PK Chalets niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen

-        Derden zonder voorkennis of toestemming van PK Chalets werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door PK Chalets verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en  die noodzaak zowel als de garantieverplichting door afnemer aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kunnen worden aangetoond.

 

 

 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van PK Chalets, totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is door de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig aan PK Chalets zijn voldaan.

10.2 Zolang de caravan of andere zaak niet in eigendom op afnemer is overgegaan, is de afnemer verplicht de wettelijke voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de caravan alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.

10.3 Afnemer is voorts verplicht de caravan of andere zaak voor zijn rekening te dien onderhouden.

10.4 PK Chalets zal tot generlei vrijwaring van afnemer voor diens aansprakelijkheid als houder van de caravan of andere zaak gehouden zijn.

10.5 Afnemer vrijwaart PK Chalets voor aanspraken, die derden op PK Chalets zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

11.1 PK Chalets aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2 De totale aansprakelijkheid van PK Chalets wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-        de redelijke kosten die afnemer zou moeten maken om de prestatie van PK Chalets aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;

-        redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

-        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.4    De totale aansprakelijkheid van PK Chalets voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan                € 10.000,=(tienduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.5    De aansprakelijkheid van PK Chalets voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.6    Buiten de vorengenoemde gevallen rust op PK Chalets geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

11.7    De vorengenoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PK Chalets.

11.8    De aansprakelijkheid van PK Chalets wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer PK Chalets onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en PK Chalets ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PK Chalets in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PK Chalets meldt.

 

Artikel 12. Overmacht

 

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van PK Chalets. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 13. Verkoop met inkoop

 

Indien bij verkoop van een nieuwe caravan of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte caravan of ander zaak, afnemer in afwachting van de levering van de nieuwe of ander zaak, de oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde caravan of ander zaak eerst eigendom van PK Chalets nadat de feitelijke levering daarvan aan PK Chalets heeft plaatsgevonden. Zolang afnemer de caravan of andere zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 

Op de overeenkomsten tussen PK Chalets en afnemer is, ongeacht de plaats van aflevering en/of uitvoering daarvan, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zijn met uitsluiting van alle andere rechterlijke colleges, onderworpen aan het oordeel van bevoegde rechter te Middelburg, tenzij enige dwingend-rechtelijke bepaling een ander rechtelijk college als bevoegde instantie aanwijst.

 

Meer informatie aanvragen